czym jest nasz projekt?

 

 

„Nauka w Przestrzeni”  to  projekt dla szkół gimnazjalnych i średnich, nauczycieli chcących współpracować z uczelnią i naukowcami przy powstawaniu scenariuszy o kształtowaniu przestrzeni we własnej miejscowości.

 

Krajobraz, architektura, urbanistyka, tereny wiejskie i przyrodnicze to obszar działania.

 

Temat szczegółowy ustala nauczyciel z naukowcem w oparciu o współczesną wiedzę akademicką i podstawę programową różnych przedmiotów.

Rozbudzenie u młodych ludzi idei świadomego i harmonijnego kształtowania przestrzeni.

 

Stworzenie zadań projektowych angażujących młodzież do lepszego poznania przestrzeni w której żyjemy oraz zrozumienia mechanizmów w niej zachodzących.

 

Zadania realizowane w praktyce pod okiem profesjonalistów, prowadzone w formie warsztatowej.

 

Przestrzeń w kontekście różnych dziedzin nauki, czyli interdyscyplinarność proponowanych tematów.

 

Stworzenie nowatorskich scenariuszy zajęć edukacyjnych dla powszechnej edukacji przestrzennej.

 

Zwiększenie kontaktu kadry naukowej uczelni wyższej z  systemem edukacji powszechnej

Tandem: nauczyciel - naukowiec opracowują wspólny scenariusz, porozumiewając się dzięki internetowej platformie wymiany doświadczeń.

 

Faza testowania projektu scenariusza. Realizacja zadań podczas zajęć szkolnych.

 

Wprowadzenie scenariusza do bazy projektów. Omówienie testu i udoskonalenie pomysłu.

 

Ponowne testowanie przeprowadzone przez odrębny zespół.

 

Podsumowanie oraz skierowanie scenariusza do akceptacji programowej.

 

Zebrane scenariusze staną się podstawą do kontynuacji formuły po zakończeniu projektu.

 

Projekt zwieńczy sympozjum naukowe podsumowujące efekty wykonanych zadań.

 

 

 

 

 

Projekt Nauka w Przestrzeni jest realizowany w ramach grantu “Ścieżki Kopernika” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Opiera się na programie edukacyjnym „Kształtowanie przestrzeni” stworzonym na podstawie realizowanego powszechnie w szkołach w  Irlandii programu edukacji przestrzennej RIAI (The Royal Institute of the Architects of Ireland).

 

Jest zaadaptowany do polskiej rzeczywistości przez Komisjię Edukacji Dzieci i Młodzieży Izby Architektów RP.

 

Organizowany przez Politechnikę Poznańską, stowarzyszenie Wędrowni Architekci oraz Fundację Twórców Architektury.

 

Jak to działa?

zgłoś się

nauczyciel

naukowiec

zgłasza chęć udziału w projekcie zaznaczając przedmiot szkolny oraz placówkę dydaktyczną w której naucza. Dzięki platformie wymiany doświadczeń kontaktuje się z wybranym naukowcem i razem z nim konsultuje proponowany temat.

 

zgłasza chęć udziału w projekcie podając wykształcenie i dziedzinę w której się specjalizuje. Przy zgłoszeniu wybiera z podanej chmury tagów tematykę najbardziej zbliżoną do jego zainteresowań. Dzięki platformie wymiany doświadczeń kontaktuje się z wybranym nauczycielem i razem z nim konsultuje proponowany temat.

Jeśli nie jesteś pewien, czy posiadasz odpowiednie kwalifikacje - zajrzyj do zakładki kogo szukamy?

zaloguj się

Zaloguj się do naszego serwisu (platformy wymiany doświadczeń), za pomocą którego można w łatwy i szybki sposób dopasować swój tandem, modyfikować i udostępniać scenariusz, dopracować szczegóły bez względu na rzeczywistą odległość między partnerami projektu.

 

 

poprowadź zajęcia

Projekt pilotażowy Nauka w Przestrzeni obejmuje jednorazowe zajęcia (2x45min), które będą testowane dwukrotnie w różnych zespołach. Istnieje możliwość łączenia warsztatów w grupy tematyczne. Dzięki temu rozwiązaniu można wieloaspektowo przyjrzeć się tematom bezpośrednio odnoszącym się do lokalnej społeczności, m.in:

 

lokalne parki nauki, techniki i permakultury,

ochrona dziedzictwa kulturowego, historycznego, krajobrazowego danego regionu,

rewitalizacja obszarów zdegradowanych w najbliższym otoczeniu,

realizacja doświadczeń naukowych w terenie.

 

 

Na sporządzenie scenariusza i przeprowadzenie zajęć przewidziane są środki finansowe zarówno dla naukowca jak i nauczyciela.

Szczegółowy opis wynagrodzeń w zakładce czytaj więcej

zaloguj się

kogo szukamy?

kto może uczestniczyć w naszym projekcie?

Do naszego projektu zapraszamy wszystkich zainteresowanych:

nauczycieli, pracujących  w placówkach oświatowych (szkołach gimnazjalnych i liceach).

W programie "Nauki w przestrzeni" możliwe są do zrealizowania scenariusze w ramach podstawy programowej z dowolnego przedmiotu.

naukowców, pracowników naukowych uczelni wyższych: zawodowców, praktyków w dziedzinie architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, historii architektury, projektowania zieleni i tym podobnych.

wolontariuszy, zainteresowanych projektem, uczniów, nauczycieli, wychowawców, rodziców, studentów

o nas

dr hab. inż. arch. R. Barek

mgr inż. arch. Cezary Czemplik

mgr Katarzyna Baranowska

Dr hab. inż. arch. R.Barek, adiunkt w Insty­tu­cie Archi­tek­tury, Urba­ni­styki i Ochrony Dzie­dzic­twa na Wydziale Architektury Poli­tech­niki Poznańskiej. W bada­niach nauko­wych kon­cen­truje się na prze­mia­nach i roz­woju małych miast, archi­tek­tu­rze miesz­ka­nio­wej, cechach archi­tek­tury wer­na­ku­lar­nej i współ­cze­snym zasto­so­wa­niu mate­ria­łów natu­ral­nych w archi­tek­tu­rze. Wraz ze sto­wa­rzy­sze­niem „Wędrowni Archi­tekci” pro­wa­dził na Pomo­rzu warsz­taty dotyczące budow­nic­twa tra­dy­cyj­nego. Autor licz­nych opra­co­wań naukowych.

Koordynator i pomysłodawca projektu w ramach Wydziału Architektury PP,  wiceprezes Stowarzyszenia Wędrowni Architekci. W ostatnich latach animator działań edukacji przestrzennej m.in.  Międzymoście 2009-2013,  zajęć pilotażowych opartych o program IARP -„Kształtowanie Przestrzeni”. Zawodowo zainteresowany poszukiwaniem naturalnych powiązań pomiędzy wszelkimi aspektami działań przestrzennych: od budownictwa tradycyjnego do pasywnego.

Absolwentka prawa UAM, menadżer kultury. Ponad dekadę działa w branży architektonicznej prowadząc Fundację Twórców Architektury, organizację non - profit działającą na rzecz rozwoju polskiej architektury. Organizatorka licznych seminariów, konferencji, warsztatów, współorganizatorka m.in. kongresu Architektury Polskiej w Poznaniu w 2009 r, Warszawskich Rozmów Architektonicznych w Ambasadzie Niemiec w latach 2013-14.

  •  

    Politechnika Poznańska jest dziewięciowydziałową szkołą wyższą, kształcącą prawie dwadzieścia tysięcy studentów na 24. kierunkach. Na Uczelni pracuje ponad tysiącosobowa kadra nauczycieli akademickich. Uczelnia prowadzi szeroko rozwinięte prace naukowo-badawcze i zajęcia dydaktyczne na 24. kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na 14. kierunkach studiów niestacjonarnych I stopnia i 2. drugiego stopnia. Państwowa Szkoła Budownictwa w Poznaniu, działająca w latach 1950-1954. Reaktywowana w 1999 jako Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej. Współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, głównie w Niemczech i we Włoszech, Danii, Fracji, Belgii, Holandii i USA. W 2012 roku Wydział Architektury wraz z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej zajęły 4. miejsce w grupie kierunków "Architektura i Budownictwo" Rankingu Szkół Wyższych.
  •  

    Stowarzyszenie Wędrowni Architekci powstało w 2004 r. Jego członkowie to głównie architekci, absolwenci, studenci oraz pasjonaci z Poznania i okolic. Wszystkich łączy zamiłowanie do architektury. Praca stowarzyszenia polega zarówno na działaniach praktycznych - takich jak pomoc w remontach, przy opracowywaniu projektów, budowaniu - jak i na organizowaniu warsztatów, wystaw, festynów. Wędrowni Architekci obecnie kładą szczególny nacisk na architekturę drewnianą, szachulcową i tzw. ekologiczną. Zajmują się zagadnieniami związanymi z rozwojem zrównoważonym oraz edukacją przestrzenną. W ramach procesu rewitalizacji Wędrowni Architekci przeprowadzili warsztaty edukacji architektonicznej dla dzieci i młodzieży podczas: Akcji "Międzymoście" w czerwcu 2008 r. oraz Święta Sąsiadów na Śródce w maju 2008 i 2009 r.
  •  

    Fundacja Twórców Architektury to organizacja pozarządowa, działająca od 2003 r., której misją jest przygotowanie ludzi do świadomego kształtowania otaczającej nas przestrzeni. Fundacja za cel stawia sobie: inspirowanie, wspieranie, organizowanie i promocję twórczości polskich architektów, stworzenie platformy do kontaktów między polskimi architektami a architektami z innych państw, integrację środowisk artystycznych związanych z architekturą oraz edukację studentów Wydziałów Architektury, Architektury Wnętrz oraz Wzornictwa Przemysłowego. W ramach działań statutowych fundacja prowadzi działalność wydawniczą, organizuje szkolenia, prezentacje, seminaria oraz wystawy. FTA współpracuje ze Stowarzyszeniami Architektów Unii Europejskiej.
patronat i współpraca

Projekt realizowany w ramach programu "Ścieżki Kopernika" we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

"Nauka w przestrzeni" opiera się na programie edukacyjnym "Kształtowanie przestrzeni" stworzonym na podstawie realizowanego powszechnie w Irlandii programu edukacji przestrzennej RIAI (The Royal Institute of the Architects of Ireland), zaadaptowanej do polskiej rzeczywistości przez Komisję Edukacji Dzieci i Młodzieży Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

sponsorzy:

patroni medialni:

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt

kontakt

R. Barek / 606 502 998

kierownik projektu

C. Czemplik / 693 379 300

koordynator projektu

K. Baranowska / 608 466 260

sponsorzy i media

M. Cieślak / 785 503 966

administracja

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

copyright © Nauka w przestrzeni 2014

pomoc techniczna: macmenak@gmail.com

projekt strony: Ewa Grela / Maciej Menakiewicz

ubmit',errorStateSensitivity:'high',fieldWrapperClass:'fld-grp',formSubmittedClass:'frm-sub-st',formErrorClass:'frm-subm-err-st',formDeliveredClass:'frm-subm-ok-st',notEmptyClass:'non-empty-st',focusClass:'focus-st',invalidClass:'fld-err-st',requiredClass:'fld-err-st',ajaxSubmit:true}); });/* #widgetu3545 */ Muse.Utils.fullPage('#page');/* 100% height page */ Muse.Utils.showWidgetsWhenReady();/* body */ Muse.Utils.transformMarkupToFixBrowserProblems();/* body */ } catch(e) { Muse.Assert.fail('Error calling selector function:' + e); }}); axSubmit:true}); });/* #widgetu3545 */ Muse.Utils.fullPage('#page');/* 100% height page */ Muse.Utils.showWidgetsWhenReady();/* body */ Muse.Utils.transformMarkupToFixBrowserProblems();/* body */ } catch(e) { Muse.Assert.fail('Error calling selector function:' + e); }});